• โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2

  0 standard
 • โครงการอบรมวิทยากร หลักสูตรระยะสั้น

  0 standard
 • ร่วมพิธีในวันสำคัญ

  0 standard
 • กรรมการคุมสอบครูสอนคนพิการและโครงการอบรมครูสอนคนพิการ

  0 standard
 • สื่อเสริมความรู้ชุดภาษาอาเซียน

  0 standard
 • นิเทศสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2555 (วิชาเลือก)

  0 standard
 • นิเทศสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2555 (วิชาบังคับ)

  0 standard
 • นิเทศสนามสอบ N-NET

  0 standard
 • จัดสื่อหนังสือและข้อสอบให้อำเภอ

  0 standard
 • โครงการปัตตานีเมืองแห่งการเรียนรู้

  0 standard
 • จัดกิจกรรมวันคนพิการสากล จังหวัดปัตตานี

  0 standard
 • โครงการ พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผล และเครื่องมือการดำเนินงานการส่งเสริมการรู้หนังสือ

  0 standard